ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ (Center of Research, Innovation and Academic Promotion)
ภายใต้การบริหารงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสนับสนุนภาระกิจด้านงานวิจัย และนวัตกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งสี่ด้าน ได้แก่

  1. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยในระดับสูง
  2. ส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม
  3. พัฒนานักวิจัยใหม่
  4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

อีกทั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลลัพธ์ของงานวิจัยระดับสูงเพื่อช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานในด้านต่างๆ ได้มากมาย เช่น การปฏิบัติงานวิจัยแบบบูรณาการของหน่วยวิจัย (RU) งานบริการด้านการวิจัย งานบริการวิชาการ งานถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิเคราะห์ทดสอบภายในสังกัดศูนย์เครื่องมือกลาง การขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา การให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ Manuscript เพื่อตีพิมพ์วารสารในฐานที่ยอมรับในระดับสากล การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาผู้ประกอบการและการต่อยอดเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และงานสร้างสรรค์ ประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI เป็นต้น ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยของบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศสามารถทำให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมของประเทศไทยในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยและประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตั้งศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ (Center of Research, Innovation, and Academic Promotion) ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนการการปฏิบัติงาน และการหารายได้แบบบูรณาการของหน่วยวิจัย (RU) ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการหาทุนวิจัยเพิ่มเติมจากแหล่งทุนภายนอก โดยให้บริการด้านการวิจัย งานบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  2. เพื่อให้บริการและจัดหารายได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบภายในสังกัดศูนย์เครื่องมือกลาง และผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีต้นแบบ ให้กับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  3. ให้บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานวิจัย
  4. เพื่อให้บริการการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ที่จะขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  5. เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ Manuscript เพื่อตีพิมพ์วารสารในฐานที่ยอมรับในระดับสากลให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  6. เพื่อให้บริการจัดอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้บริการทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและการต่อยอดเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี