หน่วยมัลติมีเดียและบริการเฉพาะกิจ (Multimedia/Special Service Unit)

หน่วยมัลติมีเดีย

1. บริการออกแบบ
Company Profile

หน่วยมัลติมีเดียและบริการเฉพาะกิจ (Multimedia/Special Service Unit)
อัตราค่าบริการ

2. บริการออกแบบ
โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว

หน่วยมัลติมีเดียและบริการเฉพาะกิจ (Multimedia/Special Service Unit)
อัตราค่าบริการ

3. บริการออกแบบ
Company Presentation

หน่วยมัลติมีเดียและบริการเฉพาะกิจ (Multimedia/Special Service Unit)
อัตราค่าบริการ

4. บริการออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์

หน่วยมัลติมีเดียและบริการเฉพาะกิจ (Multimedia/Special Service Unit)
อัตราค่าบริการ
หมายเหตุ: บุคลากรสังกัด มทร.ธัญบุรี ได้รับส่วนลด 15% จากค่าบริการ

บริการเฉพาะกิจ