หน่วยทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (TLO & UBI)

หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา (TLO)

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย เริ่มตั้งแต่การเขียนโดยมีแบบฟอร์มขอรับบริการ
งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ผู้รับบริการกรอกเพื่อขอข้อมูล จัดเตรียมเอกสารประกอบและยื่นคำขอ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

หมายเหตุ: งานออกแบบรวมไฟล์ต้นฉบับ
คู่มือการใช้งาน ไฟล์นำเสนอ