หน่วยวิจัยเฉพาะทาง (Research Unit)

1. ให้บริการยื่นเสนอทุนวิจัยภายนอก
กับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

หน่วยวิจัยเฉพาะทาง (Research Unit)
ค่าบริหารจัดการอย่างน้อย 10 %
ของงบประมาณของโครงการ

2. ให้บริการยื่นเสนองานบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

หน่วยวิจัยเฉพาะทาง (Research Unit)
ค่าบริหารจัดการอย่างน้อย 10 %
ของงบประมาณของโครงการ

3. ให้บริการยื่นเสนองานให้คำปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

หน่วยวิจัยเฉพาะทาง (Research Unit)
ค่าบริหารจัดการอย่างน้อย 10 %
ของงบประมาณของโครงการ

4. ให้บริการยื่นประมูลงานด้านการจัดการอบรมผ่าน
กรมบัญชีกลาง

หน่วยวิจัยเฉพาะทาง (Research Unit)
ค่าบริหารจัดการอย่างน้อย 10 %
ของงบประมาณของการอบรม
หมายเหตุ: อัตราค่าบริหารจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือการประเมินลักษณะงานของผู้อนุมัติทุน/ผู้ว่าจ้าง