หน่วยวารสารและบทความ (Journal/Manuscript Unit)

วารสาร JARST (TCI tier 1)

 
 

ตีพิมพ์บทความวารสาร Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) TCI: tier 1
ขอบเขต: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 4,500 บาท/บทความ
ส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/index
หรือ Scan QR Code

หมายเหตุ **1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่วารสารกำหนด
2. บุคลากรสังกัด มทร.ธัญบุรี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์กรณีเป็นผู้เขียนชื่อแรกหรือผู้เขียนชื่อหลัก

Manuscript Mentoring

Manuscript Mentoring ให้บริการตรวจสอบแก้ไขภาษาอังกฤษต้นฉบับบทความวิจัยและให้คำแนะนำในการเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ ก่อนส่งไปให้วารสารระดับนานาชาติพิจารณาตีพิมพ์ จะรับพิจารณาบทความทุกสาขาวิชา โดย Mentoring ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ
Manuscript Tag-01

อัตราค่าบริการ
18,000 บาท/บทความ

Manuscript Tag-02

อัตราค่าบริการ
9,000 บาท/บทความ

Manuscript Tag-03

อัตราค่าบริการ
6,000 บาท/บทความ

Manuscript Tag-04

อัตราค่าบริการ
3,000 บาท/บทความ

Manuscript Tag-05

อัตราค่าบริการ
2,400 บาท/บทความ