หน่วยบริการเครื่องมือกลาง (Central Lab)

Tube
Furnace

Pic Central Lab-05
ชุดเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อรวม
ระบบผ่านแก๊ส

• ยี่ห้อ CARBOLITE-GERO
• รุ่น HTRH-3
เตาเผาแบบ 3 ส่วน (Three-zone) แต่ละส่วนมีส่วนตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิแยกกัน สามารถทำอุณหภูมิได้ 1800 องศาเซลเซียส
อัตราค่าบริการ

Adhesion Tester (Automatic)

Pic Central Lab-02
เครื่องทดสอบแรงยึดเกาะ
แบบอัตโนมัติ

• ยี่ห้อ DeFelsko
• รุ่น PosiTest AT-A
อุปกรณ์สำหรับทดสอบแรงดึง เพื่อวัดคุณสมบัติในการยึดเกาะของกาวหรือสีที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิว

อัตราค่าบริการ

Fluorescence Spectrophotometer

Pic Central Lab-01
เครื่องทดสอบการเรืองแสง
ของวัสดุ

• ยี่ห้อ Hitachi
• รุ่น F-4600
เครื่องมือตรวจวัดการเปล่งแสงของวัสดุ สำหรับตัวอย่างที่เป็นสารละลาย รวมถึงของแข็งและฟิล์ม

อัตราค่าบริการ

Vacuum
Freeze Dryer

Pic Central Lab-06
เครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศ
• ยี่ห้อ JGANVAC
• รุ่น FD-3E
เครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศ มีถาดใส่ตัวอย่างเกรดสเตนเลส 304 4 ชั้น ขนาด 18 ซม. X 40 ซม.


อัตราค่าบริการ
 

Fourier Transform Infrared Spectrometer

Pic Central Lab-03
เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุ
โดยใช้แสงอินฟาเรด

• ยี่ห้อ Thermo Scientific
• รุ่น NICOLETI iS5
เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟราเรด สามารถตรวจวัดได้ 2 แบบ คือแบบ attenuated total reflection (ATR) และแบบส่องผ่าน (transmission)
อัตราค่าบริการ

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer

Pic Central Lab-04
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
สเปกโทรมิเตอร์

• ยี่ห้อ JEOL
• รุ่น JNM-ECZR 500 MHz
นิวเคลียสของธาตุ ที่มีสมบัติของแม่เหล็กตลอดจนสภาวะข้างเคียงรอบนิวเคลียสนั้นๆ มีประโยชน์ในการศึกษาสูตรโครงสร้างและพลังงานของสาร ใช้กับตัวอย่างสารละลายและของแข็ง
อัตราค่าบริการ