การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567