กิจกรรม

08/03/2024

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ (Center of Research Innovation and Academic Promotion) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อหารือและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการหารายได้ของศูนย์ฯ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการหน่วยบริการเพื่อสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาต่อยอดงานงานวิจัย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
04/10/2023

การประชุมกองบรรรณาธิการวารสารสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมกองบรรรณาธิการวารสารสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี โดยวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูลในระดับสากล วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
25/08/2023

“Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)” Vol. 22 No. 2 (2023)

The Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) is an academic journal prepared by Center of Research Innovation and Academic Promotion (CRIA), Institute of […]
23/08/2023

CRIA RMUTT ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ มทร.ธัญบุรี (CRIA RMUTT) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรินธร พูลศรี หัวหน้าศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Chance 2023) ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2566 […]
09/08/2023

กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “NMR Training เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 หน่วยบริการเครื่องมือกลาง ศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรม “การใช้เครื่องมือสำหรับการวิจัยและวิเคราะห์ผลสำหรับการวิจัยด้านวัสดุ” กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “NMR Training เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ยกระดับงานวิจัยด้าน BCG และสาขาที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการขั้นสูงให้ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีและสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน […]
27/03/2023

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสําหรับการวิจัยและวิเคราะห์ผลสําหรับการวิจัยด้านวัสดุ ครั้งที่ 1

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสําหรับการวิจัยและวิเคราะห์ผลสําหรับการวิจัยด้านวัสดุ ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัตการ “การวิเคราะห์เชิงความร้อน: เครื่องมือวัดและการใช้งาน” ในวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ภาคบรรยาย เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุม เมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]