กิจกรรม

25/02/2022

ภาพบรรยากาศเครือข่าย สวพ. 9 มทร. ดูงานศูนย์เครื่องมือกลาง

ศูนย์เครื่องมือกลาง มทร.ธัญบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วริษฐา ชอบพัฒนา และ ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ รองหัวหน้าศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยฯ (CENTRAL LAB) ได้มีโอกาศต้อนรับ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ และการรับวิเคราะห์ทดสอบ โดยศูนย์เครื่องมือได้บรรยายการและแสดงวิธีการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ (Nuclear Magnetic Resonance […]