ความร่วมมือด้านเครื่องมือทดสอบวัสดุ

05/04/2022

หารือความร่วมมือการวิเคราะห์ด้านวัสดุ

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วริษฐา ชอบพัฒนา รองหัวหน้าศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยฯ (CENTRAL LAB) ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ คุณธรรมรัตน์ บุญพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณเฉลิมพล แจ่มเจริญ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท […]