ภาพบรรยากาศเครือข่าย สวพ. 9 มทร. ดูงานศูนย์เครื่องมือกลาง