โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสําหรับการวิจัยและวิเคราะห์ผลสําหรับการวิจัยด้านวัสดุ ครั้งที่ 1