กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “NMR Training เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง”